Odżelazianie i odmanganianie

Co usuwać? Najbardziej typowe domieszki, stanowiące zanieczyszczenia wód podziemnych pochodzenia naturalnego to sole żelaza i manganu. Oba te metale są niepożądane w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody podwyższając barwę i mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniając również smak i zapach.

W skrócie, o  tym dlaczego stosować odżelaziacz wody: Usuwanie żelaza i manganu – jak i dlaczego.

Dlaczego usuwać? Żelazo (Fe) i mangan (Mn) w przekroczonych stężeniach ma bardzo duże znaczenie techniczne i organoleptyczne. Duża ilość Fe i Mn w wodzie do picia nadaje jej specyficzny zapach oraz posmak. Żelazo brudzi armaturę (wanny, umywalki itp.), pranie. Żelazo i mangan muszą być również usuwane z wód dla większości zastosowań przemysłowych, dla przemysłu przetwórstwa rolno – spożywczego, tekstylnego, celulozowo – papierniczego, itp. Powstające w rurach osady zmniejszają ich światło, powodując duże straty energii pomp tłoczących wodę. Ponadto w odłożonych osadach w sieci rozwijają się najróżniejsze bakterie, które mogą wtórnie zanieczyszczać wodę.

Woda bez żelaza to pranie bez plam! Odżelazianie i odmanganianie tylko z ECONET.

Woda bez żelaza i manganu to pranie bez plam i zacieków!
Odżelazianie i odmanganianie tylko z ECONET.

Jak usuwać? Klasyczna metoda usuwania żelaza i manganu z wody opiera się na wstępnym utlenianiu – napowietrzaniu lub za pomocą środków chemicznych, następnie prowadzi się filtrację na różnego typu złożach piaskowych. W ten sposób rozpuszczone formy przechodzą w wytrącone wodorotlenki, które mogą być usunięte na drodze filtracji. Efektywna praca takich złóż wymaga pewnego czasu, na tzw. wpracowanie.

Bardzo popularną metodą odżelaziania i odmanganiania jest zastosowanie odżelaziaczy ze złożami katalitycznymi. Nie są to zwykłe materiały filtracyjne, gdyż posiadają właściwości katalityczne – jednocześnie utleniają rozpuszczone substancje oraz zatrzymują je na powierzchni złoża. W zależności od rodzaju złoża katalitycznego, czasem konieczne jest dla zachowania właściwości należy przeprowadzać proces ich regeneracji nadmanganianem potasu (KMnO4) – np. w przypadku filtrów do wody ze złożem Greensand Plus.

Z jakich elementów składa się odżelaziacz, istotne informacje: Jak działa odżelaziacz wody.

Przy usuwaniu manganu niezwykle ważną role odgrywa wartość pH – w zależności od zastosowanego złoża podaje się minimalną wartość. Dlatego w razie potrzeby należy stosować korektę odczynu. Można również wstępnie napowietrzać wodę.

Dla klientów indywidualnych: Odżelazianie wody – Odżelaziacze do wody
Dla budynków wielorodzinnych, biurowców: Filtracja – odżelazianie i odmanganianie
Dla przemysłu: Usuwanie żelaza i manganu

Jeśli masz pytania dotyczące usuwania z wody żelaza i manganu, zadzwoń: 22 498 15 98.